Print

Aviācijas medicīnas komisijas cenrādis (no 01.02.2023.g.)

Kod Lat Eng Rus Cena EUR
  AVIĀCIJAS MEDICĪNAS EKSPERTĪZE MEDICAL EXPERTISE АВИЦИОННО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
14.00 Aviācijas speciālistu pirmreizēja veselības pārbaude l klases
(komercpiloti), II klases (privātpiloti un citi) un III klases (aviodispečeri)
Aviation experts pioneering health check l Class ( Commercial ), II Class (privatpiloti etc.) and Class III ( air traffic controller ) " Первичная проверка здоровья пилотов 1 класса (коммерческий), 2 класса (приватпилоты и прочие ) и 3 класса (авиадиспетчер), включая: 325,00
14.01 internists - eksperts Internist - expert Терапевт - эксперт 30,70
14.02 oftalmologs - eksperts ophthalmologist - expert офтальмолог - эксперт 30,70
14.03 ķirurgs - eksperts Surgeon - expert Хирург - эксперт 30,70
14.04 neirologs - eksperts neurologist - expert невролог - эксперт 30,70
14.05 otolaringologs - eksperts ENT - expert ЛОР - эксперт 30,70
14.06 Aviācijas medicīnas komisijas priekšsēdētāja slēdziens Aero-medical commission chairman conclusion Заключение председателя авиационной медицинской экспертной комиссии 30,70
14.07 elektrokardiogramma electrocardiogram электрокардиограмма 15,00
14.08 audiogramma audiogram аудиограмма 10,00
14.09 datorspirometrija datorspirometrija Компьютерная спирометрия 10,00
14.10 redzes asums visual acuity острота зрения 6,30
14.11 redzes lauks eyeshot поля зрения 10,00
14.12 acs iekšējās daļas apskate inside of the eye examination обследование глазного дна 2,80
14.13 Krāsu maņas noteikšana Colour My determination Цветовое зрение 2,80
14.14 keratorefrakcija keratorefrakcija кераторефракция 10,00
14.15 vestibulometrija vestibulometrija вестибулометрия 2,80
14.16 balsenes apskate laryngeal examination Обследование голосовых связок и гортани 3,60
14.17 timpanometrija tympanometry тимпанометрия 15,00
14.18 Asins noņemšana no vēnas ar vienreizējo šļirci vai vakutaineru Removal of blood from a vein with a single syringe or the vacutainers Взятие крови из вены с помощью одноразового шприца или вакуум пробирки 3,60
14.19 pilna asins aina complete blood count клинический анализ крови 8,40
14.20 Kopējā urīna analīze Total urine analysis Общий анализ мочи 8,40
14.21 H.Pylori tests H. pylori test тест H.pylori, 7,40
14.22 narkotisko vielu noteikšana drug detection Анализ мочи на присутствие наркотических средств 7,50
14.23 SED SED SED 5,00
14.23.1 AIDS (HIV-1, HIV-2) tests AIDS (HIV-1, HIV-2) test AIDS (HIV-1, HIV-2) тест 5,00
14.24 asins uz glikozi blood glucose содержание глюкозы в крови 3,60
14.25 asins uz holesterīnu the blood cholesterol холестерина в крови 3,60
  Papildus izmeklējumi ar papildu izmaksu Additional studies for an additional fee Дополнительные исследования за дополнительную плату  
14.26 veloergometrija (ja ir riska faktori) veloergometry (if risk factors) велоэргометрия (при факторах риска ) 21,00
14.27 acs iekšējā spiediena mērīšana (pēc 40. gadiem) IOP measurement ( after 40th year ) измерение внутриглазного давления(после 40 лет ) 10,00
14.28 prostatas specifiskais antigēns( vīriešiem pēc 40. gadiem) Prostate Specific Antigen ( men after the 40th year ) специфический антиген простаты ( мужчины после 40 лет ) 8,70
14.29 grūtniecības tests pregnancy Test Тест на беременность 5,00
14.30 Medicīniskā sertifikāta noformēšana ( vai veselības apliecības atteikums / apturēšana uz laiku ) Presentation of a medical certificate (medical certificate or refusal / suspension of the time) Оформление медицинского сертификата 10,00
14.31 Kompjūtera anomaloskopija Kompjutera anomaloskopija Kompjutera anomaloskopija 35,00
15.00 Aviācijas speciālistu atkārtotas l klases (komercpiloti), II klases (privātpiloti un citi), III klases (aviodIspečeri) veselības pārbaude Re-examination of the health of aviation specialists of class 1 (commercial pilots), class 2 (private pilots) and class 3 (air traffic controllers) Повторная проверка здоровья авиационных специалистов 1 класса (коммерцпилоты), 2 класса (частные пилоты) и 3 класса ( авиадиспетчеры ) 240,00
15.01 aviācijas medicīnas ārsts - eksperts aviation medical doctor - expert авиационный врач - эксперт 128,40
15.02 elektrokardiogramma electrocardiogram электрокардиограмма 15,00
15.03 dzirdes tests hearing test тест слуха 2,80
15.04.22 datorspirometrija datorspirometrija Компьютерная спирометрия 10,00
15.05 redzes asums visual acuity острота зрения 6,30
15.06 redzes lauks eyeshot поля зрения 10,00
15.07 acs iekšējās daļas apskate inside of the eye examination обследование глазного дна 2,80
15.08 krāsu maņas noteikšana Colour My determination Цветовое зрение 2,80
15.09 keratorefrakcija keratorefrakcija кераторефракция 10,00
15.10 vestibulometrija vestibulometrija вестибулометрия 3,00
15.11 balsenes apskate laryngeal examination Обследование голосовых связок и гортани 3,60
15.36 timpanometrija tympanometry тимпанометрия 15,00
15.13 asins noņemšana blood removal Взятие крови на анализ 3,60
15.14 pilna asins aina complete blood count клинический анализ крови 8,40
15.15 kopējā urīna analīze total urine analysis Общий анализ мочи 8,40
15.16 H.Pylory tests H.Pylory test H.Pylory тест 7,40
15.17 narkotisko vielu noteikšana drug detection Анализ мочи на присутствие наркотических средств 7,50
15.18 SED SED SED 5,00
15.18.1 AIDS (HIV-1, HIV-2) tests AIDS (HIV-1, HIV-2) test AIDS (HIV-1, HIV-2) тест 5,00
  Papildus izmeklējumi ar papildu izmaksu Additional studies for an additional fee Дополнительные исследования за дополнительную плату  
15.19 veloergometrija (ja ir riska faktori) veloergometry (if risk factors) велоэргометрия (при факторах риска ) 21,00
15.20 acs iekšējā spiediena mērīšana (pēc 40.gadiem) IOP measurement ( after 40 years ) измерение внутриглазного (после 40 лет ) 10,00
15.21 prostatas specifiskais antigēns (vīriešiem pēc 40.gadiem) Prostate Specific Antigen ( men over 40 years ) специфический антиген простаты ( мужчины после 40 лет ) 8,70
15.22 grūtniecības tests pregnancy Test Тест на беременность 5,00
15.23 audiogramma (pēc sertifikāta termiņa vai indikācijām) audiogram ( after the duration of the certificate or indications) Аудиограмма ( по срокам сертификата или показаниям) 10,00
15.24 asins uz glikozi (riska faktori) blood glucose (risk factors) Сахар в крови (при факторах риска) 3,60
15.25 asins uz holesterīnu (riska faktori) the blood cholesterol (risk factors) уровень холестерина в крови ( факторы риска ) 3,60
15.26 akceptēts ārsts-oftalmologs-aviācijas eksperts (pēc medicīniskām indikācijām vai sertifikāta termiņa) approved doctor - ophthalmologist - aviation expert ( medically or duration of the certificate ) Консультация утвержденного врача офтальмолога-авиационного эксперта (по срокам сертификата или по показаниям) 36,00
15.27 akceptēts ārsts-otolaringologs-aviācijas eksperts (pēc medicīniskām indikācijām vai sertifikata termiņa) approved doctor - ENT - aviation expert ( medically or maturity of the certificate ) Консультация утвержденного врача отоларинголога-авиационного эксперта (по срокам сертификата или по показаниям) 36,00
15.28 akceptēts ārsts-ķirurgs-aviācijas eksperts (pēc medicīniskām indikācijām vai sertifikāta termiņa) approved physician - surgeon - aviation expert ( medically or duration of the certificate ) Консультация утвержденного врача хирурга-авиационного эксперта 36,00
15.29 akceptēts ārsts-neirologs-aviācijas eksperts (pēc medicīniskām indikācijām vai sertifikāta termiņa) approved doctor - neurologist - aviation expert ( medically or duration of the certificate ) Консультация утвержденного врач-невролога -авиационного эксперта 36,00
15.30 akceptēts ārsts-psihologs-aviācijas eksperts (pēc medicīniskām indikācijām vai sertifikāta termiņa) approved doctor - psychologist - aviation expert ( medically or duration of the certificate ) Консультация утвержденного врача психолога-авиационного эксперта 262,00
15.31 aviācijas medicīnas ārsta-eksperta atkārtota konsultācija aviation medical doctor expert re - consultation Повторная консультация врача-авиационного эксперта 36,00
15.32 aviācijas-medicīnas ekspertīze saslimšanu (traumu,grūtniecības) gadījumos atļauja (aizliegums) strādāt. air - medical examination disease ( trauma , pregnancy ) if the permit ( ban) to work. авиационно-медицинская экспертиза болезни (травма , беременность ), если разрешение ( запрет ) на работу. 25,00
15.33 Medicīniskā sertifikāta noformēšana ( vai veselības apliecības atteikums / apturēšana uz laiku ) Presentation of a medical certificate (medical certificate or refusal / suspension of the time) Оформление медицинского сертификата 10,00
15.34 Kompjūtera anomaloskopija Kompjutera anomaloskopija Kompjutera anomaloskopija 35,00
16.00 Aviācijas speciālistu veselības parbaude gaisa kuģa salona apkalpes locekliem (GKSAL) Aviation specialist health check of the aircraft cabin crew member ( GKSAL ) Проверка здоровья авиационных специалистов-членов обслуживания воздушного судна ( GKSAL ) 196,00
16.01 aviācijas medicīnas ārsts - eksperts aviation medical doctor - expert Врач-эксперт авиационной медицины 130,40
16.02 dzirdes tests hearing test тест слуха 2,80
16.03 redzes asums visual acuity острота зрения 5,70
16.04 redzes lauks eyeshot поля зрения 10,00
16.05 krāsu maņas noteikšana Colour My determination Цветовое зрение 2,80
16.06 vestibulometrija vestibulometrija вестибулометрия 2,80
16.07 balsenes apskate laryngeal examination Обследование голосовых связок и гортани 3,60
16.08 asins noņemšana blood removal Взятие крови на анализ 3,60
16.09 pilna asins aina complete blood count клинический анализ крови 8,40
16.10 kopējā urīna analīze total urine analysis Общий анализ мочи 8,40
16.11 narkotisko vielu noteikšana drug detection Анализ мочи на присутствие наркотических средств 7,50
16.12 SED SED SED 5,00
16.12.01 AIDS (HIV-1, HIV-2) tests AIDS (HIV-1, HIV-2) test AIDS (HIV-1, HIV-2) тест 5,00
  Papildus izmeklējumi ar papildu izmaksu Additional studies for an additional fee Дополнительные исследования за дополнительную плату  
16.13 audiogramma( tikai pirmreizēja veselības pārbaude ) audiogram ( only first-time health check) Аудиограмма (только первый раз или по показаниям) 10,00
16.14 elektrokardiogramma electrocardiogram электрокардиограмма 15,00
16.15 datorspirometrija datorspirometrija Компьютерная спирометрия 10,00
16.16 keratorefrakcija keratorefrakcija кераторефракция 10,00
16.17 timpanometrija tympanometry тимпанометрия 15,00
16.18 veloergometrija (ja ir riska faktori) veloergometry (if risk factors) велоэргометрия (при факторах риска ) 21,00
16.19 acs iekšējā spiediena mērīšana (pēc 40.gadiem) IOP measurement ( after 40 years ) измерение внутриглазного давления(после 40 лет ) 10,00
16.20 prostatas specifiskais antigēns (vīriešiem pēc 40.gadiem) Prostate Specific Antigen ( men over 40 years ) специфический антиген простаты ( мужчины после 40 лет ) 8,70
16.21 grūtniecības tests pregnancy Test Тест на беременность 5,00
16.22 asins uz glikozi (riska faktori) blood glucose (risk factors) Сахар в крови 3,60
16.23 asins uz holesterīnu (riska faktori) the blood cholesterol (risk factors) уровень холестерина в крови ( факторы риска ) 3,60
16.24 akceptēts ārsts-oftalmologs-aviācijas eksperts (pēc medicīniskām indikācijām vai sertifikāta termiņa) approved doctor - ophthalmologist - aviation expert ( medically or duration of the certificate ) Консультация утвержденного врача офтальмолога-авиационного эксперта (по срокам сертификата или по показаниям) 36,00
16.25 akceptēts ārsts-otolaringologs-aviācijas eksperts (pēc medicīniskām indikācijām vai sertifikata termiņa) approved doctor - ENT - aviation expert ( medically or maturity of the certificate ) Консультация утвержденного врача отоларинголога-авиационного эксперта (по срокам сертификата или по показаниям) 36,00
16.26 akceptēts ārsts-ķirurgs-aviācijas eksperts (pēc medicīniskām indikācijām vai sertifikāta termiņa) approved physician - surgeon - aviation expert ( medically or duration of the certificate ) Консультация утвержденного врача хирурга-авиационного эксперта 36,00
16.27 akceptēts ārsts-neirologs-aviācijas eksperts (pēc medicīniskām indikācijām vai sertifikāta termiņa) approved doctor - neurologist - aviation expert ( medically or duration of the certificate ) Консультация утвержденного врач-невролога -авиационного эксперта 36,00
16.28 aviācijas-medicīnas ekspertīze saslimšanu (traumu,grūtniecības) gadījumos atļauja (aizliegums) strādāt. air - medical examination disease ( trauma , pregnancy ) if the permit ( ban) to work. Консультация врача авиационной медицины при заболеваниях, травмах и др. 25,00
16.29 medicīnas ekspertīze personas medicīnas grāmatiņas apjomā medical examination of personal health booklet volume Медицинская экспертиза в объеме персоналий медицинской клиники 28,00
16.30 arodslimību ārsta slēdziens occupational medical officer Врач профессиональной патологии  
16.31 Medicīniskā sertifikāta noformēšana ( vai veselības apliecības atteikums / apturēšana uz laiku ) Presentation of a medical certificate (medical certificate or refusal / suspension of the time) Оформление медицинского сертификата 10,00
16.32 Kompjūtera anomaloskopija Kompjutera anomaloskopija Kompjutera anomaloskopija 35,00

mūs atrast

Rīgas rajons, Mārupes pagasts, Lidosta "Rīga"

Iebraukšanas kārtība SIA „AVIAMED” poliklīnikas autostāvvietā:

  1. Atstāt automašīnu, pirms barjeras ,netraucējot citu automašīnu kustībai. 
  2. Poliklīnikas reģistratūrā ( III stāvā ) saņemt žetonu bezmaksas iebraukšanai.
  3. Ārkārtas gadījumos sazināties ar reģistratūru pa telefonu 67207003.

Karte